Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych w następujących dziedzinach:

§ Prawo cywilne

W tym zakresie obszarem praktyki jest:

 

 • prawo zobowiązań, tj. przygotowywanie projektów umów, dochodzenie i egzekucja roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz ze skargi paulińskiej, ochrona dóbr osobistych, a także dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu czynów niedozwolonych. Niniejsze obejmuje również roszczenia z tytułu błędów medycznych i naruszeń praw pacjenta, zarówno na etapie postępowania przed ubezpieczycielem, jak i w toku postępowania sądowego.
 • prawo rzeczowe, tj. doradztwo i reprezentowanie Klienta na etapie rozmów ugodowych oraz w trakcie postępowania sądowego w zakresie: zniesienia współwłasności, stwierdzenia zasiedzenia, ochrony własności i posiadania oraz ustanowienia, zniesienia lub zmiany treści służebności.

 

Działalność adwokata w sprawach z zakresu prawa cywilnego koncentruje się przede wszystkim na maksymalnym zabezpieczeniu interesu Klienta i wyborze właściwych środków prawnych celem skutecznego dochodzenia roszczeń czy też ochrony praw. Profesjonalna analiza stanu sprawy pozwala na racjonalną ocenę sytuacji, a jednocześnie umożliwia odpowiedni dobór właściwej metodyki postępowania.

§ Prawo rodzinne

W ramach praktyki z zakresu prawa rodzinnego prowadzone są sprawy o:

 

 • rozwód i separację (w tym z winy małżonka i bez orzekania o winie)
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku wspólnego małżonków i rozliczenie nakładów
 • alimenty
 • ubezwłasnowolnienie
 • władzę rodzicielską (tj. ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie)
 • kontakty z dzieckiem rodziców i dziadków
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • zarząd majątkiem dziecka (m.in. zgoda sądu na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, sprzedaż jego majątku lub darowiznę rzeczy obciążonej)
 • zgodę zastępczą (tj. sprawy o wydanie zgody sądu na konkretną czynność względem małoletniego dziecka, w sytuacji braku porozumienia między rodzicami)
 • odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką na podstawie Konwencji Haskiej z 1980 r.

 

Specyfika spraw rodzinnych i złożoność instytucji prawnych sprawia, że niejednokrotnie trudno zrozumieć treść regulujących je przepisów. Niniejsze staje się szczególnie skomplikowane w sytuacji spraw z tzw. czynnikiem międzynarodowym. W ramach świadczonej pomocy prawnej skupiamy się więc na objaśnieniu zawiłości prawnych i wskazaniu właściwego sposobu procedowania celem doprowadzenia do satysfakcjonującego dla Klienta rozstrzygnięcia.

 

§ Prawo spadkowe

Zakres świadczonych usług z obszaru prawa spadkowego obejmuje w szczególności postępowanie w sprawie:

 

 • stwierdzenia nabycia spadku
 • ugodowego i sądowego działu spadku
 • roszczeń z tytułu zachowku
 • stwierdzenia nieważności testamentu
 • wydziedziczenia
 • sporządzenia spisu/wykazu inwentarza spadkowego.

 

W ramach niniejszej dziedziny świadczona jest również pomoc prawna przy sporządzaniu testamentów oraz dokonywaniu odpowiednich zgłoszeń do Urzędu Skarbowego w zakresie podatku od spadków.

§ Prawo karne

Świadczone usługi z zakresu prawa karnego obejmują reprezentację Klienta w każdym stadium postępowania karnego, tj. zarówno w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, jak i wykonawczym. W szczególności zajmujemy się obroną oraz reprezentacją pokrzywdzonych w sprawach dotyczących:

 

 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, nieumyślne spowodowanie śmierci, narażenie na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w tym tzw. błędy w sztuce medycznej)
 • przestępstw przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie, niealimentacja)
 • przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej (zniewaga, zniesławienie, naruszenie nietykalności cielesnej)
 • przestępstw przeciwko wolności (groźba bezprawna, uporczywe nękanie, naruszenie miru domowego)
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadki komunikacyjne i przestępstwa drogowe)
 • przestępstw przeciwko mieniu (kradzież, przywłaszczenie, oszustwo).